محققان در یك پژوهش جدید ادعا كرده‌اند كه سوسك‌های خانگی استفاده از منابع غذایی خوب را به یكدیگر توصیه می‌كنند.

این حشرات وقتی راجع به غذا با هم تبادل نظر می‌كنند، ظاهرا درباره بهترین منبع غذایی، تصمیم دسته جمعی و گروهی می‌گیرند.

این تحقیق كه با همكاری گروهی از محققان در دانشگاه لندن ــ كوئین ماری انجام گرفته توجیه می‌كند كه چرا این حشرات اغلب به طور دسته جمعی در نیمه های شب در خانه‌های شما در حال غذا خوردن هستند.

دكتر ماتیو لیهورو از دانشكده علوم بیولوژیك و شیمیایی كوئین ماری كه سرپرستی این پژوهش را بر عهده داشته یافته‌های خود را در مجله اكولوژی سوشیوبیولوژی رفتاری منتشر كرده است.

دكتر لیهورو می‌گوید: هر كجای خانه كه این موجودات را ببیند، متوجه می شوید آنها به طور گروهی غذا می‌خورند.

لیهورو معتقد است كه سوسك‌ها با استفاده از ماده ای شیمیایی در بزاق یا هیدروكربن موجود در بدنشان برای یكدیگر سیگنال می فرستند و انتخاب دسته جمعی بهترین غذا را انجام می‌دهند.